Elitāro mēbeļu un aksesuāru salons
Elitāro mēbeļu un aksesuāru salons

Datu Aizsardzības Politika

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Datu aizsardzības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apstrādes tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 2. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  1. jebkurām fiziskām personām (turpmāk – Klienti vai Klients), kas izmanto, ir izmantojuši vai ir izteikušivēlēšanos izmantot SIA “Raita IXO” (turpmāk – Sabiedrība) sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīti ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās;
  2. Klienti apmeklē Sabiedrības veikalus, birojus un citas telpas, tajā skaitā, tās, kurās tiek veikta videonovērošana.
 3. Sabiedrība rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016 gada 27 aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā par personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), personas datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, Sabiedrības interneta mājaslapā, papīra formātā, telefoniski vai izmantojot mobilo lietotni).
 5. Sabiedrība datu apstrādi veic iespējami minimālā apjomā tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

II. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA:

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Raita IXO”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003745653, juridiskā adrese: Ķengaraga ielā 1A, Rīgā, LV-1063
 2. Ja rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību mūsu sabiedrībā, ziņojiet par to SIA “Raita IXO” uz e-pasta adresi: info@raita.lv, ar norādi „Datu aizsardzības speciālistam”, kur sniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta.
 3. Ar Politiku ir iespējams iepazīties klātienē Sabiedrībā vai Sabiedrības tīmekļa vietnē.

III. SABIEDRĪBA APSTRĀDĀ PERSONAS DATUS ŠĀDIEM NOLŪKIEM:

 1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  – klienta identificēšanai;
  – līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  – preču piegādei un pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
  – garantijas saistību izpildei;
  – preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
  – preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  – klientu apkalpošanai;
  – iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  – norēķinu administrēšanai;
  – parādu atgūšanai un piedziņai;
  – mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 2. Videonovērošanas veikšanai: novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību.
 3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā(piemēram – grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti). Datu izmantošanai jebkādā citā likumīgā veidā, kas atbilst normatīvo aktu normām.

IV. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN NODOŠANA.

 1. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrībai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Sabiedrība attiecībā uz Klientu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.
 3. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Sabiedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču pārvadāšanu, parādu piedziņu un tamlīdzīgi. Ja, izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā Sabiedrībasrīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Sabiedrībasdatu apstrādātājiem un Sabiedrībai ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 4. Informācijas nodošana citām trešajām pusēm var notikt tikai drošā veidā un tikai, pamatojoties uz likumīgi pamatotu pieprasījumu vai likumos noteiktu darbību.

V. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

 1. Sabiedrība glabā un apstrādā Klientu un Sabiedrības darbinieku personas datus, ja pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
  1. kamēr Sabiedrībai pastāv juridisks pamatojums glabāt attiecīgos datus;
  2. videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to veikšanas dienas;
  3. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālāka Klienta un Sabiedrības darbinieka datu uzglabāšana vairs nav nepieciešama, Klienta un Sabiedrības darbinieka personas dati tiek dzēsti, nodoti arhīvā vai iznīcināti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

VI. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot klātienē Sabiedrībā, izmantojot Sabiedrības e-pakalpojumus vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – klātienē Sabiedrībā, elektroniski ar e-pasta starpniecību, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, netiks veikta.
 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

Sabiedrības Politika stājas spēkā 2018.gada 25.maijā.

Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo personas datu apstrādes politiku, taču vienlaikus nodrošinot atbilstību normatīvo aktu prasībām. Par grozījumu veikšanu Sabiedrība izvieto informāciju interneta vietnē vai informē citos veidos.